Handelsbetingelser

 1. Digitalsupport redder data fra hardware der ikke fungerer efter hensigten. Dataredning er at betragte som et software produkt der er fremstillet til den enkelte kunde. Ydelser og produkter købt hos Digitalsupport er ikke en e-handel og håndteres efter disse handelsbetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. 

 2. Indleverede enheder, herunder alle medier hvorfra data ønskes reddet. Håndteres efter Digitalsupports procedurer for den enkelte enhed.

 3. Ved undersøgelsen af enheden, brydes dennes garanti forsegling og det vil efterfølgende ikke være muligt at reklamere over for producenten af enheden, selv om enheden er omfattet af reklamationsret eller garanti. De indgreb der er nødvendige for at redde data vil typisk af producenten blive begegnet som en beskadigelse. Digitalsupport kan ikke gøres ansvarlig for en nødvendig beskadigelse af den indleverede enhed.

 4. Når en enhed er undersøgt fremsendes der et individuelt uforpligtende tilbud på dataredning.

 5. Ved gratis undersøgelse er ekspeditionstiden maksimum 2 til 3 hverdage.

 6. Express undersøgelse samme dag enheden modtages prisen for express er angivet på registreringssiden og i prislisten på digitalsupport.dk

 7. Ekspeditions tiden er individuelt fra opgave til opgave og fastsættes i tilbuddet.

 8. Normal arbejdstid er hverdage mellem 9:00 til 16:00 alle opgaver udføres inden for dette tidsrum med mindre andet er skriftligt aftalt.

 9. Produktet der fremstilles omhandler udelukkende bruger data og ikke operativsystemer eller geninstallation af operativsystemer.

 10. Hvis det viser sig at ikke alle de af kunden ønskede data kan reddes, fremsendes der en udførlig filliste til kunden godkendelse. Kan listen ikke godkendes – betales der ikke.

 11. Ved risiko for at reddede data ikke kan anvendes, oplyses dette inden data leveres. Accepterer kunden levering af data med denne påtegning, kan dette ikke efterfølgende bringes op som en mangel.

 12. Data kan returneres som download beskyttet med brugernavn og password, på et nyt medie mod betaling eller på kundens egen medleverede medie.

 13. Digitalsupport opbevarer en sikkerhedskopi af produktet i 14 dage efter udleveringen, med mindre andet er aftalt, slettes denne automatisk.

 14. Indleverede enheder der ikke er afhentet inden for rimelig tid ( 6 måneder ) destrueres, med mindre andet er aftalt på skrift.

 15. Der ydes ikke nogen former for garanti på at data fra en enhed kan reddes. Hvis de data der kan reddes ikke lever op til kundens forventning kan opgaven annulleres inden produktet leveres. Data mængden det er muligt at redde kan være mindre en den oprindelige mængde data på enheden.

 16. Digitalsupport kan ikke gøres erstatningspligtig for tab af data, driftstab, avancetab, følgetab eller andre typer indirekte tab. Erstatningskrav mod Digitalsupport kan aldrig overstige den pris kunden har indbetalt for produktet eller ydelsen.

 17. Det påhviler kunden at være i besiddelse af og videre give de nødvendige rettigheder til Digitalsupport for den indleverede enhed samt alle data på enheden.

 18. Alle enheder og data håndteres fortroligt, igen data eller enheder videregives til 3. part med mindre en skriftlig aftale herom foreligger.

 19. Enhver tvist mellem parterne afledt af leverancer i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres af Sø- og Handelsretten i 1. instans og afgøres efter dansk ret.

 20. Ingen part er berettiget til erstatning eller til at ophæve en aftale i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes Force Majeure.

 21. Force Majeure foreligger, såfremt en part eller dennes underleverandør forhindres i at opfylde denne aftale eller tilknyttede aftaler som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer samt arbejdskonflikter, som ikke kunne være forudset af parterne ved aftalens indgåelse.

Express service

Express opgaver undersøges gratis

24/7 Døgnservice tilbydes - SMS til 2373 2616

Så bliver du straks kontaktet

Registrering

Indsend eller indlever din opgave.
Gratis analyse - du modtager et uforpligtende tilbud samme dag.
Registrer din opgave her